جشنواره نقاشی با هدف ارزیابی نگاه کودکان به شهر

زهرا کاظمی، مدیراجرایی جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره امسال در سطح بین‌المللی و با هدف ارزیابی نگاه کودکان به شهر و تقویت حس تعلق و هویت شهری برگزار می‌شود. جشنواره نقاشی کودکان ونوجوانان امسال با نماد پوپک که نمایانگر احساس تعلق خاطر در فرهنگ دینی و مذهبی ایرانیان است در نظر گرفته شده که امیدواریم به عنوان نماد ثابت این جشنواره ثبت شود.